Подробнее на сайте: https://samodelkick.ru https://powerautoplus.ruhttps://dothouse.ru https://houserento.ruhttps://moidomremont.ru https://samodelkan.ruhttps://domusremont.ru https://domstroiplus.ruhttps://fastumauto.ruhttps://avtoenter.ru
https://remontvsvoidom.ruhttps://svoidomsnulya.ruGo to top of page
https://houseunite.ruhttps://medicinecu.ru https://stroikaudoma.ru
Udskriv

Salgs- og Leveringsbetingelser

A. Tilbud
Afgivne tilbud, der altid skal være skriftlige, er gældende i 30 dage regnet fra afgivelse af tilbuddet, medmindre andet fremgår af tilbud/aftale.
B. Annullering af ordre
Hvor der efter købers ønske træffes aftale om annullering af en afgivet ordre, forbeholder vi os ret til at fakturere alle afholdte og disponerede omkostninger vedr. ordren.

IC Skilte kan annullere en tidligere bekræftet ordre, såfremt køber har et uafklaret økonomisk mellemværende med IC Skilte.
C. Leveringsbetingelser
Opgivne leveringsbetingelser er fastsat efter vort bedste skøn, men er uden forbindende for os, og forsinkelser berettiger ikke til andre misligholdelsesbeføjelser end at hæve købet, og dette kun såfremt forsinkelsen er væsentlig. Oplyste leveringstider er ab fabrik.
D. Forsendelse
Forsendelsesmåden vælges af os efter bedste skøn, såfremt kunden ikke udtrykkeligt foreskriver andet.

Ved ekspres- og flyforsendelser, eller hvis køber ønsker en forsendelsesmåde, der afviger fra vor normale forsendelsesmåde, forbeholder vi os ret til at debitere køber den fulde fragtomkostning.
E. Fakturering og betaling
Betalingsbetingelserne er netto kontant, medmindre andet skriftligt er aftalt.

Ved overskridelse af forfaldstidspunkt pålignes fakturabeløbet 1,5% pr. påbegyndt måned samt et administrationsgebyr. Vi forbeholder os ret til at ændre rentesatsen, såfremt der sker ændringer i diskontorentesatsen. Indbetalinger dækker forlods eventuelle skyldige renter.
F. Reklamation / annullering
Køber skal kontrollere varen straks ved modtagelsen, og eventuel reklamation skal finde sted senest 8 dage fra modtagelse af varen. Medmindre andet er aftalt, skal defekte varer, hvorover der reklameres, omgående returneres til IC Skilte i samme stand som de blev modtaget.

Reklamation berettiger ikke køber til at tilbageholde betaling for den leverede vare.

IC Skilte vil ikke kunne afkræves erstatninger m.v. der overstiger varens værdi. I forbindelse hermed skal det utrykkeligt bemærkes, at IC Skilte ikke hæfter for driftstab eller andre indirekte tab, der måtte skyldes udeblivende, forsinkede, mangelfulde eller andre ufuldstændige leverancer.
G. Returnering
Leverede lagervarer tages kun retur efter forudgående aftale. Kreditering sker med 75% af den fakturerede værdi. For varer, der returneres uden forudgående aftale, nægtes modtagelse. Returnering sker for købers regning. Specielt forarbejdede emner, specielt hjemkøbte varer samt lagervarer, der er opskåret efter mål, tages ikke retur.
H. Ejendomsret
Ejendomsretten over salgsgenstanden forbliver hos IC Skilte, indtil hele købesummen med renter, omkostninger m.v. er fuldt indbetalt.

Hvad vi har tilvejebragt til brug for leverancen såsom forarbejder, reproduktions- og trykmedia, bl.a. film, værktøj som f.eks. stanse-, prægeværktøj og lignende samt de hos os elektronisk lagrede materialer (logos, designs, tekster, billedmotiver m.v.) er IC Skilte's ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.
I. Produktansvar
For skade på person eller ting hæfter sælger i det omfang, erstatningsansvar kan pålægges denne. Sælger påtager sig dog i intet ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab.
J. Tvist
Eventuelle uoverensstemmelser vedrørende IC Skilte's leverancer eller vedrørende forståelse af nærværende salgs- og leveringsbetingelser søges løst ved forhandling mellem parterne.
Hvis disse forhandlinger ikke fører til resultat, vil en evt. retsag skulle anlægges ved dansk domstol og afgøres i henhold til dansk lov.

Ovennævnte salgs- og leveringsbetingelser pr. 1. januar 2010 kommer til anvendelse,
såfremt ikke andet er aftalt IC Skilte og køber imellem.